Làm thế nào để duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhân viên?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chọn tab Duyệt đăng ký, nhấn vào nội dung của đơn đăng ký làm thêm để xem chi tiết.

Nhấn Duyệt để đồng ý đơn đăng ký làm thêm.

Nhấn Không duyệt để từ chối đơn đăng ký làm thêm.

Lưu ý:

  • Có thể sửa nội dung đơn đăng ký làm thêm bằng cách nhấn . Trường hợp sửa thông tin người duyệt thì chương trình sẽ thông báo tới người duyệt mới.
  • Khi Duyệt hoặc Không duyệt đơn đăng ký làm thêm chương trình sẽ thông báo tới Người tạo đơn đăng ký làm thêm.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự