Làm thế nào để đổi tên nhóm chat?

Chạm vào biểu tượng 

Chạm vào nhóm chat muốn đổi tên.

Chạm vào biểu tượng 

Chạm Đổi tên nhóm.

Nhập tên nhóm, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn thành việc đổi tên nhóm.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự