Làm thế nào để đăng nhập vào ứng dụng AMIS ACT?

  • Để sử dụng chương trình bạn cần đăng nhập bằng tài khoản AMIS.VN
  • Để dùng thử bạn đăng nhập bằng tài khoản sau:
    • Địa chỉ: demo.amis.vn
    • Tên đăng nhập: A001
    • Mật khẩu: misa@2012

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự