Làm thế nào để đăng nhập ứng dụng AMIS CRM?

  1. Để sử dụng chương trình bạn cần đăng nhập bằng tài khoản AMIS.VN
  2. Để dùng thử bạn đăng nhập bằng tài khoản sau:
    • Địa chỉ: demo.amis.vn
    • Tên đăng nhập: A001
    • Mật khẩu: misa@2012

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự