Khách hàng có thể Sử dụng BarCode trong kiểm kê kiểm đếm tài sản trên MOBILE

  1. Mục đích
           Cho phép người dùng sử dụng Barcode để kiểm kê kiểm đếm tài sản trên mobile
      2. Chi tiết thay đổi
         – Từ phiên bản R38 trở về trước, có thể quét mã QR code trong kiểm kê kiểm đếm tài sản.
         – Từ phiên bản R38 trở đi, cho phép những khách hàng có sử dụng BarCode để quản lý tài sản có thể sử dụng BarCode để thực hiện kiểm kê kiểm đếm tài sản trên Mobile.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự