Ghi thông tin lương vào sổ thu chi

Giúp người dùng nhanh chóng ghi nhận thông tin lương vào Sổ thu chi.

Cách thực hiện

Chạm vào Còn nữa, chọn Xem phiếu lương.

Giao diện Phiếu lương bổ sung chức năng Ghi vào sổ thu chi.

Khi chạm vào chức năng Ghi vào sổ thu chi xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Người dùng đã cài app Sổ thu chi thì chương trình sẽ mở giao diện app Sổ thu chi và thực hiện ghi thông tin lương của tháng đó vào Sổ thu chi.

Trường hợp 2: Người dùng chưa cài đặt app Sổ thu chi thì chương trình mở giao diện cài đặt app Sổ thu chi. Sau khi cài đặt xong chương trình thực hiện ghi thông tin lương của tháng đó vào Sổ thu chi.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự