Cho phép lập và duyệt đơn đăng ký làm thêm trên điện thoại

1. Mục đích: Cho phép người dùng có thể

– Lập và gửi đơn làm thêm ngay trên điện thoại

– Duyệt đơn làm thêm trên điện thoại

– Xem được lịch sử các đơn làm thêm đã được duyệt, các đơn làm thêm bị từ chối, các đơn làm thêm mình duyệt và mình từ chối.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R38 trở đi, người dùng có thể lập và duyệt đơn làm thêm ngay trên điện thoại di động. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự