Cho phép quản lý kho xem được Tra cứu tồn kho nhưng không xem được giá trị tồn kho

  1. Mục đích: Cho phép nhân viên quản lý kho có thể xem được số lượng tồn kho nhưng không xem được giá trị tồn kho trên mobile.
  2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R39 trở về trước: Người dùng có quyền một trong các chức năng: Phân tích tài chính, Báo cáo tổng hợp tồn kho trên ít nhất một trong các chi nhánh làm việc thì được vào xem Tra cứu tồn kho.

Từ phiên bản R39 trở đi: Người dùng phải có quyền với ít nhất một trong các chức năng sau trên ít nhất 1 trong các chi nhánh làm việc thì được vào xem Tra cứu tồn kho, đó là: Phân tích tài chính, Báo cáo tổng hợp tồn kho, Nghiệp vụ\Kho

Lưu ý: Nếu người dùng chỉ có quyền Nghiệp vụ/Kho mà không có quyền được xem chi tiết giá vốn thì không hiển thị Giá trị hàng tồn kho khi xem chi tiết

 

 

 

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự