Cho phép khách hàng truy cập trực tiếp các đường link được gắn trên các bản tin được chia sẻ trên Amis Mobile

      1. Mục đích

Cho phép người dùng nhấn và truy cập đường link được gắn trên các bản tin

      2. Chi tiết thay đổi

Từ bản R39 trở về trước: Trên bản tin có các đường link lại hiển thị dưới dạng text và người dùng phải tự nhập tay lại đường dẫn đó để truy cập.

Từ bản R39 trở đi: Khi nhấn vào các đường link được chia sẻ trên bản tin sẽ hiển thị đường dẫn truy cập của link đó.

 

 

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự