Làm thế nào để thêm vào danh bạ điện thoại nhiều nhân viên cùng lúc?

Vào menu Danh bạ, chạm vào biểu tượng  (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS). Tích chọn các nhân viên muốn thêm vào danh bạ điện thoại hoặc nhấn biểu tượng  để chọn tất cả nhân viên trong danh sách. Nhấn Tiếp tục. Chọn Thêm danh bạ, chương trình sẽ […]

Làm thể nào để gửi email cho nhiều nhân viên cùng lúc?

Vào menu Danh bạ, chạm vào biểu tượng  (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS). Tích chọn các nhân viên muốn gửi email hoặc nhấn biểu tượng  để chọn tất cả nhân viên trong danh sách. Nhấn Tiếp tục. Chọn Gửi mail, sau đó tiếp tục thực hiện các […]

Làm thế nào để sao chép bình luận?

Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến khi hiển thị chức năng Sao chép. Chạm vào Sao chép. Tại vị trí cần sao chép bình luận, chạm và giữ đến khi hiển thị chức năng Dán. Chạm vào Dán để lấy được nội dung bình luận vừa sao chép.

Làm thế nào để sửa/xóa bình luận đã đăng?

Để sửa bình luận thực hiện như sau: Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến khi hiển thị chức năng Sửa. Chạm vào Sửa. Nhập lại nội dung bình luận. Nhấn Cất. Để xóa bình luận thực hiện như sau: Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến […]

Tôi muốn sắp xếp các bộ biểu tượng cảm xúc hay dùng lên trước để chọn nhanh khi bình luận thì làm thế nào?

Tại menu Bảng tin, chạm vào Bình luận bên dưới bài đăng bất kỳ. Chạm vào biểu tượng . Chạm vào biểu tượng . Chạm vào biểu tượng  bên cạnh bộ biểu tượng cảm xúc muốn thay đổi vị trí, giữ và trượt lên/xuống để sắp xếp lại vị trí. Trên […]