Làm thế nào để sửa/xóa tin nhắn mẫu?

Để sửa tin nhắn mẫu thực hiện như sau: Vào menu Còn nữa, chạm vào Thiết lập. Chạm vào Mẫu tin nhắn. Chạm vào tin nhắn mẫu cần sửa. Thay đổi lại các nội dung của tin nhắn mẫu như: loại mẫu, tên mẫu hoặc nội dung tin nhắn. Nhấn Cất. […]